ทพญ. โชติยา มหัตโกมล (หมอมิ้น)

ประวัติการทํางาน ตรวจรักษาและให้การป้องกันโรคทางทันตกรรมทั่วไป ในคลินิกโรงพยาบาลและหน่วยทันตกรรม ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ณ โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ (ปี2564-2564) และ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ปี 2565-2566) 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทันตแพทย์ทั่วไป เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ประวัติการศึกษา ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2564 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ทพญ. สิริมนัส เจียรานุชาติ(หมอส้ม)

ประวัติการทํางาน อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์แผนกศัลยกรรมช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการศึกษา ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทันตแพทย์ทั่วไป เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และงานศัลยกรรมพื้นฐานในช่องปาก

ทพญ. วรัญญู เสริมเกษมสิน (หมอโส่ย)

ประวัติการทำงาน อาจารย์พิเศษภาควิชาทันตกรรมผสู้งูอายุมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีทันตแพทย์ชำนาญการทันตกรรมประดิษฐ์ณโรงพยาบาลสูงเนินและทันตแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลพิมาย

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลยัมหิดล(เกียรตินิยมอันดับสอง)
ประกาศนียบัตร (training) ทันตกรรมจัดฟันฟัน สถาบัน BOC
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ทันตแพทย์ทั่วไปและทันตกรรมประดิษฐ์ เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟันฟันปลอม

ทพญ. รสริน อนันต์ชนะชัย (หมอมายด์)

ประวัติการทํางาน อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทันตแพทย์คลินิกทันตกรรม ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ ทันตแพทย์คลินิกเอกชนทั่วไป ประวัติการศึกษา ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2014-2020

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทันตแพทย์ทั่วไป เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน 

ทพญ. ศิริรัตน์ วชิรมน

ปริญญาตรี คณะทันแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปริญญาโท จัดฟัน University college London สหราชอาณาจักร

ทพญ. ฐิตานันท์ กั่งเซ่ง (หมอนิว)

ประวัติและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง Master of Science in Endodontics, Mahidol University Doctor of Dental Surgery (DDS) , Mahidol University

Scroll to Top